Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług serwisie emusklep.pl W szczególności warunki zawiązywania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest Sklep Zoologiczny z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul.Kopernika 10 , o numerze NIP: 113-141-67-82 Regon 140952982 , dalej zwanym „Sprzedającym”. Niniejszy Regulamin zawiera: §1 Określenie zakresu działalności §2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym §3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) §4 Tryb postępowania reklamacyjnego §5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych §6 Postanowienie Końcowe Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu, podmiot prowadzący serwis. Użytkowniku / Kupującym – należy przez to rozumieć, osobę dokonującej rejestracji w Serwisie. Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.   §1 Określenie zakresu działalności Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę.Emusklep.pl oferuje sprzedaż detaliczną artykułów zoologicznych.Towary oferowane w niniejszym serwisie skierowane są do konsumentów tj do osób fizycznych poza zakresem ich działalności gospodarczej.Zdjęcia produktów stanowią ofertę handlową.Podane ceny są cenami brutto, w walucie polskiej PLN i zawierają podatek VAT.Koszt wysyłki po wybraniu przez Użytkownika opcji, pojawia się w koszyku zamówień.Zamówienia powyżej 99 zł, nie przekraczające wagi ponad 30kg,nie wymagające dodatkowego ubezpieczenia oraz nie wymagające transportu paletowego wysyłane są bez kosztów przesyłki. W takim przypadku koszt przesyłki w całości pokrywa sklep.Koszty przesyłki, pomimo przekroczenia kwoty 99zł mogą być doliczone przez system sklepu do niektórych produktów, wymagających wysyłki "na szczególnych warunkach transportowych " lub produktów "gabarytowych," wymagających przesłania na palecie np. szklanych zbiorników, lamp oraz innych urządzeń zoologicznych.Zakup dokonywany jest prze kliknięcie "dodaj do koszyka"W przypadku zarejestrowanych Użytkowników ,wszystkie dodatkowe opcje zakupowe dostępne sa po zalogowaniu.   §2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwis umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.   §3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez serwis jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem usługi, warunkami, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, telefoniczną lub przy pomocy poczty elektronicznej.Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy, w najbliższy dzień pracujący, następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji złożonego zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.Sklep dokonuje starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany adres lub przy wybraniu opcji "odbiór osobisty, odbiór zamówienia w siedzibie firmy.Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od daty zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z art. 10Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i innymi przepisami.Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku‚ o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Użytkownik może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.Odstąpienie od umowy następuje w ten sposób, że kupujący podpisuje załączone do produktu odstąpienie od umowy oraz wysyła je na wskazany adres Sprzedającego. Koszt wysłania towaru do kupującego obciąża Sprzedającego, a koszt odesłania towaru przez Kupującego do Sprzedającego obciąża Kupującego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08).   § 4 Tryb postępowania reklamacyjnego W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail info@emusklep.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: HURTOWNIA ZOOLOGICZNA EMU ul. Dygasińskiego 7 , 05-827 Grodzisk MazowieckiZgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:imię i nazwiskoadres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)przedmiot reklamacjiprzyczynę reklamacjipodpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą)Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty jej otrzymania.W celu usprawnienia procesu reklamacji prosimy wypełnić formularz reklamacyjny.O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany rzeczy będącej przedmiotem reklamowanej rzeczy.W sprawach nieokreślonych w niniejszym paragrafie, należy stosować art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.   §5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.emusklep.pl/polityka   §6 Postanowienie Końcowe Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin www.emusklep.pl/regulaminSprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).